Tyto obchodní podmínky upravují použití webových stránek www.sportstarter.cz (dále jen „Webové stránky“ nebo také „Portál“) provozovaných pod názvem Sportstarter, f.o. Stanislavem Němečkem, IČ 75205122 se sídlem Jablonec nad Nisou, Boženy Němcové 23A, PSČ 466 04 (dále „Provozovatel“) a zásady užívání služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Služby“).

Vyžíváním Služeb vyjadřuje každý z Uživatelů svůj souhlas se zněním těchto obchodních podmínek. Uživatel je povinen se před využitím Služeb s těmito obchodními podmínkami seznámit.

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek, nebo kterékoli ze služeb na www.sportstarter.cz, potvrzujete, že jste si tyto Obchodní podmínky přečetli a souhlasíte a zavazujete se tyto Obchodní podmínky dodržovat.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na www.sportstarter.cz 

Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit kteroukoli z podmínek, nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Službu (zejména dostupnost jakékoli funkce nebo obsahu), uveřejněním těchto změn na Webových stránkách nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživatelům.

Provozovatel může rovněž stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit přístup ke kterékoli nebo veškerým Službám, a to bez předchozího oznámení.

Definice základních pojmů

Sportstarter, Provozovatel – Stanislav Němeček, IČ 75205122, se sídlem Jablonec nad Nisou, Boženy Němcové 23A, PSČ 466 04, provozující webové stránky na adrese www.sportstarter.cz. Tel.: +420 775 010 041

Webové stránky, Portál – stránky provozované Sportstarterem umístěné na adrese www.sportstarter.cz

Výzva – sportovní cíl Autora výzvy prezentovaný na Webových stránkách, za účelem získání finančních prostředků od jednotlivých Podporovatelů na jeho realizaci.

Autor výzvy – fyzická osoba, která Provozovateli zašle žádost o zveřejnění Výzvy, která je prezentována potenciálním Podporovatelům prostřednictvím Webových stránek,

Podporovatel – fyzická nebo právnická osoba, registrovaná k účtu na Webových stránkách, zakupující předem stanovenou odměnu (produkt nebo službu za uvedenou cenu).

Cílová částka – finanční částka určená Autorem, která odpovídá účelu Výzvy a která pokrývá náklady na její realizaci. Její výše je uvedená v popisu Výzev.

Odměna – předem stanovený produkt nebo služba, kterou Autor výzvy nabízí s cenou u odměny uvedenou. Každá výzva má stanovený finanční cíl (Cílovou částku), na jehož dosažení jsou navázány Odměny pro Podporovatele. Odměny jsou poskytovány i v případě, že není ve Výzvě dosaženo Cílové částky, a to dle podmínek jednotlivých Výzev.

V odůvodněných případech (zejména pokud by nebylo Odměnu možné poskytnout z objektivních důvodů vzniklých po vyhlášení Výzvy, pokud by poskytnutí Odměny nebylo možné po Autorovi spravedlivě požadovat nebo pokud by vymáhání Odměny bylo Podporovatelem zneužito/zneužíváno) je Autor výzvy nebo Provozovatel oprávněn Odměnu neposkytnout. O tomto Podporovatele bez zbytečného odkladu informují,

Uživatel – jakákoli fyzická nebo právnická osoba (Autor výzvy, Podporovatel, neregistrovaná osoba), která využívá služby poskytované Sportstarterem na Webových stránkách.

Příspěvek – finanční prostředky složené Podporovatelem na určeném bankovním účtu za účelem jejich použití k financování Výzvy.

Oprávnění uživatelé

Služby jsou k dispozici osobám ve věku minimálně 18 let, osoby mladší mohou služby využívat jen se souhlasem zákonných zástupců a pod jejich dohledem, zejména pokud chtějí přispívat finančními prostředky na Výzvy.

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek či zasláním Výzvy a jakoukoli další aktivní účastí (zejména finančním přispíváním na Výzvy) Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že je plnoletou fyzickou osobou, příp. že má souhlas zákonných zástupců, popř. že je osobou v rámci právnické osoby, která je způsobilá k uzavírání závazných smluv, a že veškeré registrační údaje, které jsou předkládány, jsou přesné a pravdivé.

Provozovatel může dle svého výlučného uvážení odmítnout nabízet Službu kterékoli fyzické nebo právnické osobě.

Registrace

Podmínkou užívání určitých Služeb ze strany Provozovatele je registrace Uživatele u Provozovatele a volba hesla. Jako uživatelské jméno slouží e-mailová adresa Uživatele.

Uživatelé jsou povinni poskytnout Provozovateli přesné a úplné registrační údaje a tyto údaje pravidelně aktualizovat. Uživatel nesmí použít účet jiného Uživatele. V případě, že dojde k neoprávněnému použití účtu Uživatele, je tento Uživatel povinen písemně oznámit Provozovateli takovéto neoprávněné použití účtu nebo jiné porušení bezpečnosti účtu, o kterém se dozví.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout registraci Uživatele nebo ji zrušit, dle svého výlučného uvážení.

Autoři výzev – získávání peněz od Podporovatelů

Sportstarter je online systém a platforma, v rámci které lze získat financování pro sportovní výzvy a projekty. Provozovatel povoluje Autorům výzvy, kteří zapíší své projekty na seznam uvedený na Webových stránkách, aby získali finanční prostředky od jiných Uživatelů (Podporovatelů), ve lhůtě uvedené v zápisu daného projektu do seznamu, za protihodnotu v podobě Odměny poskytované Autorem výzvy, která je uvedena v popisu Výzvy a odměny. Provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi Autory výzev a Podporovateli. Provozovatel umožňuje Autorům projektu prezentovat své Výzvy na Webových stránkách. Provozovatel má za svoje služby právo na provizi, která se určuje procentem z celkové sumy nashromážděných finančních prostředků ve Výzvě. Autor a Provozovatel toto mají smluvně upraveno vzájemnou dohodou.

Veškeré Příspěvky jsou shromažďovány na k tomu založeném účtu vedeném společností GOPAY s.r.o. . Příspěvky jsou přeposlány po odečtení provize Provozovatele na účet Autora výzvy.

V případě, že se nepodaří shromáždit cílovou finanční částku, zůstávají veškeré zaslané Příspěvky po odečtení sjednané provize Provozovatele Autorovi výzvy. Finanční prostředky budou vždy transparentně použity k naplnění účelu Výzvy, byť by ji plně nepokrývaly a nebylo dosaženo finančního cíle. Případně je Autor výzvy oprávněn použít shromážděné prostředky na jiný druh sportovní přípravy související s jeho činností. Finanční příspěvky se tedy nevracejí Podporovatelům ani v případě nedosažení cílové částky Výzvy.

Majitelem účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, musí být Autor výzvy. Pokyn k odeslání finančních prostředků uděluje společnosti GOPAY s.r.o. Provozovatel. Autor výzvy je povinen poskytnout GOPAY s.r.o. veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prokázat vlastnictví bankovního účtu. Pokud GOPAY s.r.o. bude mít jakékoli důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu, nebo podezření z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo odmítne-li se Autor výzvy podrobit identifikaci, neprovede GOPAY s.r.o. převod finančních prostředků dle pokynu Provozovatele, a dle povahy podezření transakci provede po předchozím upozornění na bankovní účet Provozovatele anebo transakci zadrží v souladu s předpisy o boji proti financování terorismu a legalizaci výnosů z trestní činnosti.

Nárok Autorů výzvy na zaslání cílové částky, případně nashromážděné částky, je splatný uplynutím 5 dnů po uplynutí doby výběru peněžních částek Podporovatelé nemají nárok na vrácení svých finančních prostředků, které na Výzvu zaslali. Uživatelé s tímto postupem výslovně souhlasí. Provozovatel ani GOPAY s.r.o. neodpovídá za jakékoli nároky Podporovatelů na vrácení částek, o něž byly sníženy peněžní částky vrácené Podporovatelům v souladu s tímto článkem.

Provozovatel ani Autor výzvy nejsou oprávněni jakkoliv nakládat s těmito prostředky do doby ukončení termínu Výzvy. O průběhu Výzvy až do doby jejího ukončení je Uživatel průběžně informován Provozovatelem prostřednictvím Webových stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za fungování systému GOPAY.

Autor výzvy je povinen se seznámit s obchodními podmínkami společnosti GOPAY s.r.o. dostupnými na internetové adrese http://www.gopay.com/cs/bezpecnost/smluvni-podminky a těmito podmínkami se řídit.

Autoři výzev zcela odpovídají za své Výzvy, zejména za poskytnutí přesných a nezavádějících informací a splnění veškerých závazků uvedených v zápisu jakékoli výzvy, kterou vytvoří. Provozovatel nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost jakýchkoli Výzev prezentovaných na Webových stránkách. Veškerá jednání s kterýmkoli Uživatelem nebo jakýmikoli třetími osobami nalezenými prostřednictvím Služby jsou vedeny výlučně mezi Autory výzvy a těmito Uživateli nebo třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo ztrátu utrpěnou v důsledku interakcí mezi Uživatelem, třetími osobami a Autory výzev, ani za aktivity Autorů výzev, zejména za dodání zboží a služeb a jakékoli jiné podmínky, záruky nebo prohlášení související se seznamy výzev na Webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel má právo kdykoliv Výzvu zrušit.

Poplatky a platby ve prospěch Sportstarteru

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout prostřednictvím Webových stránek či jiné platformy další služby, které budou zpoplatněny, případně pro již nabízené služby takové poplatky zavést. Jakékoli takové změny nabudou účinnosti poté, co je Provozovatel oznámí jejich uveřejněním na Webových stránkách nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživateli.

Prohlášení Provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za Autorem výzvy zveřejněný popis a nabízené odměny. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu popisu Výzvy nebo odměny, dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Výzvy nebo popisem odměn porušena jakákoli práva třetích osob týkající se zejména práv duševního vlastnictví (autorských, průmyslových a dalších). Provozovatel uvádí, že není platformou, která zprostředkovává příspěvky nebo dotace Autorům výzev, ale je zprostředkovatelem prodeje produktů a služeb nabízených Autory a za tuto svoji činnost je oprávněn inkasovat provizi.

Práva duševního vlastnictví Sportstarter

Veškeré názvy, loga či jiná slovní nebo grafická znázornění jsou chráněny příslušnými předpisy na ochranu duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky a obchodní názvy). Stejně tak jsou chráněny veškeré funkční prvky Webových stránek, jejich grafika a skripty. Nic z výše uvedeného nesmí být Uživateli kopírováno, napodobováno ani užíváno bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Veškerá práva související s Webovými stránkami a poskytovanými Službami, a jakýchkoli a veškerých jiných technologiích a jakémkoli obsahu (definovaném níže), vytvořeném nebo odvozeném na základě výše uvedeného, jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele.

Užíváním Webových stránek nebo Služeb Provozovatele souhlasí Uživatel s tím, že Služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý Provozovatelem, případně jeho partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví Provozovatele, případně jeho partnerů a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem chráněnými právy a právními předpisy.

Obsah Služby zahrnuje zejména videa, audioklipy, písemné komentáře z fór, informace, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku a interaktivní funkce, jež jsou vytvořeny, poskytnuty nebo jinak zpřístupněny Provozovatelem, popř. jeho partnery prostřednictvím Webových stránek nebo Služby. Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá oznámení, informace a omezení týkající se autorských práv, která jsou uvedena v jakémkoli obsahu přístupném prostřednictvím Webové stránky nebo Služby.

Provozovatel uděluje oprávněnému Uživateli Služby nebo Webových stránek nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřevoditelnou licenci k užívání Obsahu, a to výlučně pro účely jeho osobního nekomerčního použití v souvislosti se Službou. Užívání, reprodukce, modifikace, distribuce nebo uložení jakéhokoli Obsahu pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno, pokud je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebo držitele autorských práv, uvedeného v oznámení o autorských právech, jež je součástí Obsahu.

Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:

 • prodávat, licencovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat jakýkoli Obsah pro komerční účely nebo jakýmkoli způsobem, který porušuje práva kterékoli třetí osoby;
 • dešifrovat, dekompilovat, demontovat, znovu vytvářet nebo se jinak pokoušet získat jakýkoli zdrojový kód nebo hlavní myšlenky nebo algoritmy kterékoli části Služby;
 • modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoli části Služby;
 • kopírovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoli práva, která získá na základě těchto Obchodních podmínek.

Práva duševního vlastnictví Uživatelů

Služba může poskytnout Oprávněným uživatelům možnost přidávat, vytvářet, nahrávat (upload), předkládat, distribuovat, shromažďovat nebo uveřejňovat (dále rovněž „předkládat“) obsah, videa, audioklipy, písemné komentáře z fór, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku nebo jiné informace na Webové stránky (dále společně jen jako „Uživatelské příspěvky“).

Předložením Uživatelských příspěvků na Webové stránky nebo jinak prostřednictvím Služby činí Uživatel (vč. Autorů výzev) následující:

 • uveřejňuje daný Uživatelský příspěvek a souhlas, že může být veřejně identifikován prostřednictvím emailové adresy, či jiného přihlašovacího údaje (vyjma chráněných údajů, jako je heslo apod.), v souvislosti s jakýmkoli takovým Uživatelským příspěvkem;
 • uděluje Provozovateli celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci, realizaci a jinému úplnému využívání Uživatelských příspěvků v souvislosti se Službou a obchodními aktivitami Provozovatele (a jeho právních nástupců), včetně propagace a redistribuce celých Webových stránek nebo jejich části (a odvozených děl z nich) nebo Služby v jakýchkoli mediálních formátech, prostřednictvím jakýchkoli médií (včetně webových stránek třetích osob);
 • prohlašuje a zaručuje se, že (i) vlastní nebo jinak ovládá veškerá práva na veškerý obsah svých Uživatelských příspěvků, nebo že obsah těchto Uživatelských příspěvků je veřejně přístupný, (ii) že má pravomoc jednat jménem vlastníků jakýchkoli práv, vlastnických titulů nebo podílů na jakémkoli obsahu svých Uživatelských příspěvků, smí užívat tento obsah, a udělit výše uvedená licenční práva, (iii) že má povolení užívat jméno a podobu každé identifikovatelné fyzické osoby a užívat identifikační nebo osobní údaje této osoby, dle Obchodních podmínek; a že (iv) je oprávněn udělit všechna výše uvedená práva k Uživatelským příspěvkům Provozovateli a všem uživatelům Služby;
 • zavazuje se, že užívání nebo jiné využívání Uživatelských příspěvků Provozovatelem a užívání nebo jiné využívání Webových stránek a Služby Uživateli, dle těchto Obchodních podmínek, nenaruší ani neporuší práva kterékoli třetí osoby, zejména jakákoli práva na ochranu soukromí, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví nebo zákonem chráněná práva;
 • je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel má právo vymazat, editovat, modifikovat nebo překládat jakékoli materiály, obsah nebo informace, které Uživatel předloží; a že za veškeré informace, jež jsou uveřejněny nebo soukromě zaslány prostřednictvím Webových stránek, výlučně odpovídá osoba, od které tento obsah pochází, a že Provozovatel neodpovídá za jakékoli újmy, škody, chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu; dále že Provozovatel se nemůže zaručit za identitu jakýchkoli jiných Uživatelů, se kterými můžete přijít do kontaktu během užívání Služby;
 • zavazuje se, že bude dodržovat veškeré platné místní, státní, národní i mezinárodní zákony a předpisy.

Provozovatel neschvaluje ani žádným způsobem nekontroluje jakékoli Uživatelské příspěvky. Provozovatel neodpovídá za hodnověrnost jakýchkoli údajů, které o sobě poskytnou Uživatelé.

Uživatel potvrzuje, že jeho přístup k veškerým Uživatelským příspěvkům za použití Služby je na jeho vlastní riziko, přičemž nese výlučnou odpovědnost za jakoukoli újmu, škodu nebo ztrátu, kterou tím způsobí kterékoli osobě. Provozovatel nezaručuje, že kterýkoli Uživatelský příspěvek bude uveřejněn na Webových stránkách nebo prostřednictvím Služby. Provozovatel není povinen monitorovat Uživatelské příspěvky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli blokovat, odstranit, editovat nebo modifikovat jakékoli Uživatelské příspěvky z Webových stránek nebo Služby, a to i bez předchozího oznámení a zdůvodnění (zejména však po obdržení reklamací nebo obvinění od třetích osob nebo příslušných orgánů týkajících se těchto Uživatelských příspěvků, nebo pokud má Provozovatel podezření, že Uživatel porušil Obchodní podmínky), nebo bez jakéhokoli důvodu.

Zakázané jednání

Podmínkou užívání Služby je, že se Uživatel zaváže, že nebude Službu užívat pro žádný účel, který tyto Obchodní podmínky zakazují. Služba (zejména jakýkoli Obsah nebo Uživatelský příspěvek) je poskytována pouze pro omezené osobní nekomerční užívání (pokud Obchodní podmínky nepovolují něco jiného).

Uživatel nesmí provádět, bez omezení (přímo ani nepřímo), kteroukoli z následujících aktivit:

a) přijmout jakékoli opatření nebo nahrávat, načítat, uveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo umožnit distribuci jakéhokoli obsahu prostřednictvím Služby, zejména jakýchkoli Uživatelských příspěvků, které:

 • jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;
 • jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné, zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní, urážlivé nebo vulgární;
 • porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo porušují jakýkoli zákon nebo smluvní povinnost;
 • představují nevyžádaný nebo neschválený reklamní nebo propagační materiál nebo jakýkoli reklamní e-mail (junk mail), spam nebo řetězový dopis; nebo
 • obsahují softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž cílem je narušení, poškození, omezení nebo zasahování do řádného fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení, nebo poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoli systému, datům, heslu nebo jiným informacím Provozovatele nebo kterékoli třetí osoby.

b) jednat takovým způsobem, který představuje nebo může představovat (dle výlučného uvážení Provozovatele) nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury Provozovatele;

c) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Služby nebo jakýchkoli aktivit prováděných v rámci Služby;

d) obcházet jakákoli opatření, která Provozovatel může použít za účelem prevence nebo omezení přístupu ke Službě (nebo jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke Službě);

f) používat Mailist, Listserv, auto-responder v jakékoli formě, nebo spam v rámci Služby; ani

g) používat manuál nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné postupy k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider)  jakékoli stránky Webových stránek.

Uživatel je plně zodpovědný za to, že převodem finančních prostředků v rámci Projektu nedochází k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti a prostředky v Projektu užité nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací.

Zdroje a webové stránky třetích osob

Služba umožňuje Uživatelům připojit se k jiným webovým stránkám nebo zdrojům na Internetu, jež nejsou pod kontrolou Provozovatele, přičemž tyto jiné webové stránky nebo zdroje mohou obsahovat odkazy na Webové stránky. Pokud Uživatel vstupuje na webové stránky třetích osob, činí tak na vlastní riziko. Užíváním Webových stránek a Služby Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za zboží, služby, obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto webových stránek nebo zdrojů třetích osob (dále jen „Zdroje třetích osob“). Zahrnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená schválení ani přidružení Provozovatele k jakýmkoli Zdrojům třetích osob. Dále tímto Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli újmu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo související s užíváním jakýchkoli Zdrojů třetích osob Uživatelem.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel neodpovídá a nemá žádnou kontrolu nad tím,

 • jací uživatelé získají přístup na Webové stránky,
 • jaký Obsah nebo Uživatelské příspěvky jsou prostřednictvím Webových stránek Uživateli nahrávány a prezentovány,
 • jakým způsobem Uživatelé tento Obsah nebo Uživatelské příspěvky využijí, zpracují nebo jakým způsobem se na jejich základě rozhodnou zachovat;

Provozovatel nečiní žádné prohlášení ohledně jakéhokoli Obsahu nebo Uživatelských příspěvků obsažených na Webových stránkách nebo zpřístupněných prostřednictvím těchto Webových stránek. Provozovatel neodpovídá za dostupnost Služby, její bezvadnost, přesnost údajů Uživatelů či třetích osob, dodržování autorských práv ze strany Uživatelů či jiných osob, zákonnost ani decentnost materiálů Uživatelů obsažených nebo zpřístupněných prostřednictvím Webových stránek nebo Služby.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a není povinen zjišťovat původ finančních prostředků použitých v rámci Výzvy. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nese výhradně Uživatel.

Souhlas s elektronickým oznámením

Používáním Služby vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s přijímáním veškerých elektronických sdělení od Provozovatele, zejména oznámení, smluv, právně požadovaných oznámení (disclosures), obchodních nabídek nebo jiných informací souvisejících se Službou (dále společně jen jako „Oznámení"). Sportstarter může poskytnout tato elektronická Oznámení jejich uveřejněním na Webových stránkách nebo emailem. Pokud si Uživatel přeje zrušit svůj souhlas s elektronickým přijímáním Oznámení, musí tuto informaci zaslat v závislosti na druhu a povaze Oznámení prostřednictvím emailu Provozovateli nebo odvolat svůj souhlas s příjímáním Oznámení na svém uživatelském účtu.

Reklamace a výměna zboží

Pro případ, že nebudete se zbožím spokojeni, Vám garantujeme vrácení peněz. Vy nám zboží zašlete do 14-ti dnů od převzetí na níže uvedenou kontaktní adresu za vedených podmínek a my Vám zašleme peníze odpovídající ceně objednávky na Vámi sdělený účet!

Při vrácení nebo výměně zboží je nutné dodržet tyto podmínky:

 • Zboží musí být nepoškozené.
 • Zboží nesmí být použito.
 • Zboží musí být kompletní.
 • Ke zboží jsou připnuté originální štítky..
 • Zboží je dodáno v originálním obalu či krabici.

Společně se zbožím je nutno dodat doklad o koupi.Adresa pro vrácení či výměnu zboží dle výše uvedených podmínek je: Stanislav Němeček, Boženy Němcové 23A, 466 04 Jablonec nad Nisou. Pro rychlejší vyřízení Vašeho požadavku nás kontaktujte před posláním zásilky na emailovou adresu standa@sportstarter.cz.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Adresa pro odeslání odstoupení od kupní smlouvy je: Stanislav Němeček, Boženy Němcové 23A, 466 04 Jablonec nad Nisou. Pro rychlejší vyřízení Vašeho požadavku nás kontaktujte na emailovou adresu standa@sportstarter.cz.

V případě, že kupující dle výše uvedeného odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživateli (zejména Autory výzvy a Podporovateli) a Provozovatelem týkající se Služeb a užívání Webových stránek, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Uživatelem a Provozovatelem.

Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení Obchodních podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Obchodní podmínky, jakož i Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé Webových stránek a Služeb, informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení ne Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových Obchodních podmínek či Zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních podmínek vyplývající se řídí českým právem. V případě sporů jsou příslušné k rozhodování soudy ČR.

 

Ateliér fotografické praxe Sportovní lifestyle magazín Vše pro tenis a sport Užijte si pohodlí online plateb