Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument je nedílnou součástí smluvní dokumentace vztahující se k provozování webových stránek www.sportstarter.cz. Pojmy zde použité mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Obchodních podmínkách Provozovatele uvedených webových stránek, ledaže jsou zde výslovně definovány jinak.

Ochranu osobních údajů považujeme za zásadní záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí našich uživatelů. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám srozumitelné a ucelené informace o zpracování osobních údajů, zejména o tom:

 • Proč osobní údaje zpracováváme
 • V jakém rozsahu a jakým způsobem je zpracováváme
 • Kdo všechno se podílí na zpracování údajů a komu lze údaje předávat
 • Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání údajů

Správcem osobních údajů je fyzická osoba podnikající Stanislav Němeček, IČO: 75205122, se sídlem Jablonec nad Nisou, Boženy Němcové 23A, PSČ 466 04

Zpracovateli mohou být zaměstnanci správce a dále třetí osoby (zejména správci a poskytovatelé IT technologií). Veškeré zpracování je zabezpečeno a jsou učiněna odpovídající technická a organizační opatření (k datům mají přístup pouze pověřené osoby).

Provozovatel nicméně neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskuzního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Úplnou bezpečnost přenosu údajů prostřednictvím veřejné sítě internet nelze zaručit. Vaše osobní údaje mohou být například ovlivněny určitými událostmi mimo dosah Provozovatele, jako je činnost hackerů a fyzická krádež. Využíváním Služeb poskytovaných na Webových stránkách berete na vědomí, že osobní údaje poskytujete na své vlastní nebezpečí.

Zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účel zpracování

 1. Zpracování za účelem poskytování služby

Naším cílem je poskytovat Vám naše služby zpřístupněné prostřednictvím webových stránek www.sportstarter.cz v co nejširší a nejlepší možné podobě. Bez základních údajů o Vás to ale nepůjde. Proto musíme Vaše osobní údaje v nezbytné míře, zahrnující zejména údaje o vašem jménu, bydlišti, datu narození a elektronických kontaktech, zpracovávat. Účelem zpracování je především zpřístupnění našich služeb a dále též případné zprostředkování kontaktu mezi Přispěvateli a Autory výzev a následná realizace obsahu Výzev.

Toto se týká i finančních transakcí, které v souvislosti se Službami provedete (viz blíže Obchodní podmínky). Tyto údaje (zejména číslo bankovního účtu apod.) jsou každopádně pečlivě chráněny.

 

Autoři výzev obdrží v případě přispění Vaše údaje, a to emailovou adresu, případně jméno a příjmení . Autoři výzev jsou v rámci smluvního vztahu s Provozovatelem zavázáni k tomu, že nebudou zneužívat osobní údaje Uživatelů, tedy nebudou tyto údaje užívat k jiným účelům než pro ty, které jsou výslovně uvedeny v jejich zaregistrovaných výzvách.

Údaje o využívání Služeb a Webových stránek Uživateli můžeme zpracovávat též za účelem neustálého zlepšování našich služeb, ochrany Uživatelů a Obsahu a v případě potíží s užíváním Webových stránek pro jejich vyřešení (z tohoto důvodu může být nezbytné sledovat aktivitu Uživatelů). Pro tento účel Vám mohou být zasílány zprávy elektronickou cestou na mail, SMS či jinými způsoby.

V případě, že by v budoucnu došlo k převodu nebo přechodu práv a povinností (a to jakýmkoli právně možným způsobem) z nás (Provozovatele) na jiný subjekt, dojde též k převodu databází údajů souvisejících v nejširší možné míře s provozem Webových stránek a Služeb. Uživatelé jsou si tohoto vědomi a souhlasí s tím, že všechny údaje zůstanou nadále v oprávněném užívání našeho nástupce. Nástupce se však vždy před převodem práv závazně přihlásí k dodržování pravidel zpracování osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jak jsou definována zde.

Pokud nemáte zájem o další využití Služeb a chcete okamžitě odstranit své osobní údaje, obraťte se na: info@sportstarter.cz s uvedením emailové adresy pro identifikaci. 

 1. Zpracování vyžadované zákonem nebo zákonem povolené

V některých případech vyžadují zpracování Vašich údajů přímo právní předpisy (např. pro účely výkonu státního dohledu, dozoru nebo kontroly). Stejně tak může dojít ke zpracování osobních údajů za účelem ochrany Vašich nebo našich práv a právem chráněných zájmů. Takové zpracování se provádí po dobu nezbytně nutnou pro splnění jeho účelu a není k němu třeba zvlášť udělený souhlas.

V případě elektronické komunikace jsme oprávněni Vaše maily uchovat v případě, že je to důležité pro některý z výše uvedených důvodů (zejména pro potřebu pozdějšího prokazování sdělených skutečností).

 1. Zpracování anonymizovaných dat

Pro účely obchodních, statistických, reklamních nebo jiných obdobných analýz a služeb může docházet ke zpracování anonymizovaných dat našich uživatelů, a to i prostřednictvím třetích osob. V tomto případě nejde o Vaše osobní data, ale jen o soubory agregovaných údajů, které slouží ryze pro sledování různých ukazatelů a hodnot. Třetím stranám nebudou předávány vaše osobní údaje (jméno, email, telefonní číslo apod.).

 1. Zpracování za účelem poskytnutí informací o Službách a za účelem nabídky obchodu a služeb

Rádi bychom Vám posílali aktuální informace o provozu Webových stránek, našich službách a službách našich partnerů tak, aby Vám nic neuniklo a abyste také měli možnost využít všech výhodných nabídek (vč. newsletterů, updatů apod.). Informace mohou být zasílány zejména prostřednictvím elektronické komunikace (email, SMS atp.), ale i běžnými komunikačními kanály (pošta).

Využíváním Služeb a zadáním údajů o elektronických (tel. číslo, mail apod.) nebo jiných kontaktech (jméno, adresa sídla, bydliště, pobytu apod.) souhlasíte s výše uvedeným zpracováním. Tento souhlas je dobrovolný, není podmínkou poskytování Služeb a lze jej odvolat písemně zasláním na adresu: info@sportstarter.cz

 

 1. Předání osobních údajů spolupracujícím obchodním partnerům pro účely nabídky a poskytování jejich obchodu a služeb či zasílání jiných obchodních sdělení

Rádi bychom Vám také umožnili získávat nejnovější informace o nabídce služeb přímo od našich partnerů. Informace mohou být zasílány zejména prostřednictvím elektronické komunikace (email, SMS atp.), ale i běžnými komunikačními kanály (pošta).

Využíváním Služeb a zadáním údajů o elektronických (tel. číslo, mail apod.) nebo jiných kontaktech (jméno, adresa sídla, bydliště, pobytu apod.) souhlasíte s výše uvedeným zpracováním. Tento souhlas je dobrovolný, není podmínkou poskytování Služeb a lze jej odvolat písemně zasláním na adresu: info@sportstarter.cz

 

 1. Poskytování dalších služeb

Váš souhlas můžeme potřebovat také pro případ sjednání dalších služeb, které v rámci našich Služeb nabízíme nebo budeme nabízet.

Rozsah údajů

Zpracováváme zejména Vaše identifikační a popisné údaje (jméno, datum narození, email a telefon). Dále mohou být zpracovávány údaje o používání Webových stránek a Služeb (IP adresy, verze systému, verze prohlížeče apod.) a využívání reklamy (pokud je součástí Webových stránek).

Všechny tyto údaje mohou být využity i pro nabízení obchodu a služeb v rámci Vašeho souhlasu uvedeného výše.

V případě využití možnosti přispět na Výzvy prostřednictvím poskytovatelů elektronických platebních služeb a bran budou zpracovávány také údaje o platbách a transakcích (údaje o čísle bankovního účtu, platebních kartách, verifikační email, telefonní číslo apod.). Tyto údaje budou zpracovávány výhradně za účelem provedení vámi zadaných plateb a transakcí.

Cookies a beacons

Abychom Vám mohli poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používáme tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Webových stránek. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Cookies se používají k usnadnění navigace po Webových stránkách. Po zavření Vašeho prohlížeče, platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Ukládá se rovněž rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje se, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Služby.

Můžeme též shromažďovat údaje při využití Webových stránek pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat v souvislosti se Službami nebo v zasílaných e-mailech. Beacons se využívají k předávání cookies, k počítání návštěv a k sdělení, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Můžeme rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů

 

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat je v souladu s vnitřními předpisy nastaven bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

V případě, že uživatel shledá jakýkoli Obsah jako zpracovávaný proti předpisům či Obchodním podmínkám má právo požadovat prošetření a případně odstranění nelegálního Obsahu Provozovatelem.

 

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z poskytování a využívání Služeb a Webových stránek. Dále probíhá zpracování po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V případě udělení souhlasu tato doba činí 1 rok, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 

Právo na opravu osobních údajů

 1. Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Za poskytnutí informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu.
 2. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:
 • požádat správce nebo i zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme

 1. Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Provozovatel může tento dokument v průběhu poskytování Služeb a provozu Webových stránek měnit, a to bez předchozího souhlasu Uživatelů. Nové znění bude dostupné  na Webových stránkách. Použitím Webových stránek a Služeb po datu změny tohoto dokumentu vyjadřuje Uživatel s jeho novým obsahem souhlas.

 

Kontakt: info@sportstarter.cz

Datum účinnosti: 8.1.2015

Ateliér fotografické praxe Sportovní lifestyle magazín Vše pro tenis a sport Užijte si pohodlí online plateb